Zoom In Zoom Reset Zoom Out

U bent hier

Printervriendelijke versie

Berekening van het gewone vakantiegeld

Brutovakantiegeld

Het brutovakantiegeld bedraagt 15,38% van de basisbezoldiging, d.w.z. de  brutolonen van het vakantiedienstjaar, gebracht op 108% en eventueel verhoogd met een fictief loon voor de gelijkgestelde inactiviteitsdagen (d.w.z de dagen die beschouwd worden als effectief gepresteerde dagen).
Gegevens
Bedrag
Berekening
(1) Loon aan 100%
€ 5 400,00
 
(2) Loon aan 108%
€ 5 832,00
(1) x 1,08
(3) Fictief loon
 
 
(4) Basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld
 
(2) + (3)
(5) Brutovakantiegeld (15,38%)
€ 896,96
(4) x 0,1538
 
Het fictief loon is per dag gelijk aan 100% van het gemiddeld dagloon dat bij de RSZ aangegeven wordt.
Het gewone vakantiegeld bestaat uit :
  • het enkel vakantiegeld = 8%
  • het dubbel vakantiegeld = 7,38% (6,8% inhouding voor 3 weken en 2 dagen van de 4de week vakantie + 0,58% zonder inhouding).
Opmerking: Het totaal bedrag van de fictieve en werkelijke lonen, die voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking genomen worden, mag in geen enkel geval het totale bedrag aan werkelijke lonen overschrijden die in aanmerking genomen hadden kunnen worden, als er geen enkele gelijkgestelde inactiviteitsdag aan de werknemer zou toegekend zijn.

   Inhouding  op het dubbel vakantiegeld

De inhouding op het dubbel vakantiegeld bedraagt 13,07 % en vertegenwoordigt een RSZ-bijdrage die de werknemer verschuldigd is.

Deze bijdrage, gebaseerd op professionele akkoorden, wordt niet geïnd op het volledige dubbel vakantiegeld. Ze wordt berekend op een bedrag dat gelijk is aan het dubbel vakantiegeld dat verschuldigd is voor:
  • de eerste 3 weken
  • en de 2 dagen van de vierde week vakantie
 dus op het deel dat 6,8% vertegenwoordigt van het vakantiegeld dat in totaal 15,38% bedraagt.

Solidariteitsinhouding

De solidariteitsinhouding bedraagt 1% van het brutovakantiegeld (ofwel 0,1538% van de basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld).

Belastbaar vakantiegeld

Om het belastbaar vakantiegeld te bekomen, moet de inhouding op het dubbel vakantiegeld en de solidariteitsinhouding van het bedrag van het brutovakantiegeld afgetrokken worden.
Het belastbaar vakantiegeld vertegenwoordigt 14,33744% van de basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld.

Top

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing bedraagt momenteel (2017):
  • voor de belastbare vakantiegelden < of = 1 320€:    17,16 % van het belastbaar vakantiegeld
  • voor de belastbare vakantiegelden > 1 320€:           23,22 % van het belastbaar vakantiegeld

Top

Nettovakantiegeld

Om het nettovakantiegeld te bekomen, moet het bedrag van de bedrijfsvoorheffing van het bedrag van het belastbaar vakantiegeld afgetrokken worden.
Het nettovakantiegeld vertegenwoordigt 11,87714 % (ofwel 11,00829 % van de basis voor de berekening van het vakantiegeld).
 
Samenvattende tabel
Het brutovakantiegeld 15,38% van de basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld
(= brutolonen van het vakantiedienstjaar aan 108% + eventueel fictief loon)
De inhouding op het dubbel vakantiegeld 13,07% op het dubbel vakantiegeld
(= 6,8% van de basislonen voor 3 weken en 2 dagen van de 4de week)
De solidariteitsinhouding 1% van het brutovakantiegeld
Het belastbaar vakantiegeld Brutovakantiegeld
- verminderd met de solidariteitsinhouding
- verminderd met de inhouding op het dubbel vakantiegeld
De bedrijfsvoorheffing 17,16% van het belastbaar vakantiegeld < of = 1 320€
23,22% van het belastbaar vakantiegeld > 1 320€
Het nettovakantiegeld = het belastbaar vakantiegeld
- verminderd met de bedrijfsvoorheffing
 
Nota : Het nettovakantiegeld van minder dan €10,00 per vakantiedienstjaar en per vakantiefonds wordt niet uitgegeven.

Top

Voorbeelden van de berekening van het vakantiegeld

Brutovakantiegeld, onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 17,16% (afgerond)

Gegevens
Bedrag
Berekening
(1) Loon aan 100%
€ 5 400,00
 
(2)Loon aan 108%
€ 5 832,00
(1) x 1,08
(3) Fictief loon
€ 0,00
 
(4) Basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld
€ 5 832,00
(2) + (3)
(5) Brutovakantiegeld (15,38%)
€ 896,96
(4) x 0,1538
(6) Inhouding op het dubbel vakantiegeld € 51,83 (4) x 0,068 x 0,1307
(7) Solidariteitsinhouding € 8,97 (5) x 0,01
(8) Belastbaar vakantiegeld € 836,16 (5) - (6) - (7)
(9) Bedrijfsvoorheffing    
(9) kleiner of gelijk aan € 1 320
€ 143,48
(8) x 0,1716
(9bis) groter dan € 1 320
 
(8) x 0,2322
(10) Nettovakantiegeld    
(10) tot en met € 1 320
€ 692,67
(8) - (9)
(10bis) groter dan € 1 320
  (8)-(9bis)

 

Brutovakantiegeld, onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 23,22% (afgerond)

Gegevens
Bedrag
Berekening
(1) Loon aan 100%
€ 21 070,00
 
(2) Loon aan 108%
€ 22 755,60
(1) x 1,08
(3) Fictief loon
€ 0,00
 
(4) Basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld
 
(2) + (3)
(5) Brutovakantiegeld (15,38%)
€ 3 499,81
(4) x 0,1538
(6) Inhouding op het dubbel vakantiegeld € 202,24 (4) x 0,068 x 0,1307
(7) Solidariteitsinhouding € 35,00 (5) x 0,01
(8) Belastbaar vakantiegeld € 3 262,57 (5) - (6) - (7)
(9) Bedrijfsvoorheffing    
(9) kleiner of gelijk aan € 1 320
 
(8) x 0,1716
(9bis) groter dan € 1 320
€ 757,57
(8) x 0,2322
(10) Nettovakantiegeld    
(10) kleiner of gelijk aan € 1 320
 
(8) - (9)
(10bis) groter dan € 1 320
€ 2 505,00 (8)-(9bis)
 
Om een simulatie van het bedrag van uw vakantiegeld te doen, ga naar uw rekening via «Mijn vakantierekening».

Top